Seminar i Havanna 3. – 7. februar 2020

Annonseres også i USA og Canada.

Nye tanker om manifestering av dype tilknytnings- og relasjonsproblemer.

Nye former for psykoterapi i praksis.

 

Kroppens rolle i den psykoterapeutiske praksis.

Psykolog og psykoanalytiker Doris Brothers Ph.d og Psykologspesialist Jon Sletvold, karakteranalytiker vil ha hovedopplegget ved seminaret. De vil forelese over 2 dager. Doris Brother var medgrunnlegger av Trening og Forskning ved Intersubjektiv Selv-psykologi stiftelsen ( TRISP ) og er i styret av The Interational Association of Psychoanalytic Self-psychology ( IAPS ). Jon Sletvold var medgrunnlegger av Norsk Karakteranalytisk Institutt, og er veileder og lærer ved dette instituttet. De sier om sitt opplegg: “Siden starten har psykoanalytisk og psykoterapeutisk praksis blitt kjent som en “snakkebehandling” som er avhengig av verbal utveksling. Mens vi verdsetter verbal kommunikasjon både i teori og praksis, tror vi at det ikke er nok. I de senere år har det imidlertid blitt klart at kroppene til pasienter og terapeuter spiller en avgjørende rolle i terapeutiske relasoner. I vår work-shop vil vi begge ha korte innlegg, for å forklare vår forståelse av klinisk arbeid og lede eksprimenter og demonstrasjoner som forhåpentligvis vil vise rollen som kroppen spiller i terapeutisk praksis. Vi vil også tilby kroppsforankret supervisjon.”

 

Relasjonell Kroppsdynamisk Psykoterapi.

Psykologspesialist Tor Sletten, Bodynamic Analytiker, vil presentere sin psykoterapiform, som han kaller Dynamisk og Relasjonell Psykoterapi. Denne psykoterapiformen er for en stor del basert på ideene utviklet ved Bodynamic International, men kalles ikke Bodynamic, fordi noe er hentet annet steds fra, og fordi han ikke har vært tilknyttet denne organisasjonen den siste tiden. Han vil vise hvordan hans terapiformen kan anvendes ved individuell terapi i gruppe, noe han har mange års erfaring med. Dette er en terapiform der en konkret arbeider med kropp og psyke, både på et språklig og ikke-språklig nivå. Tor Sletten er videre influert av den kulturhistoriske skolen i psykologien ( Lev Semjonovisj Vygotskij). Derfor vil det å konkret søke klientenes nærmeste utviklingssone, stå sentralt. Han vil også vise hvordan man beveger seg i klientens opplevelsesfelt ved titrasjon (Peter Levine)

 

Psykoterapi på Cuba.

På Cuba har man uttalt erfaring med psykoterapi i store grupper. Dra Reina Rodriguez Mesa, som er professor og medisinsk konsulent ved Havanna Universitet, har arbeidet med gruppepsykoterapi siden 1971 og laget en model for psykoterapi i store grupper. Denne modellen forsvarte hun i sin første doktorgrad i Berlin 1982 og i den andre i 1997 i Havanna. Hennes arbeid har hatt sentral betydning for utvikling av psykoterapi i store grupper på Cuba. Hennes modell ble utviklet på samme tid som Patric De Mare og Lionel Kreeger med tilknytning til The Scool of Group-Analysis, grunnlagt av H Foulkes, startet sitt arbeid med psykoterapi i store grupper. Det interessante er at disse to modellene ble utviklet uavhengig av hverandre og uten at lederne kjente til hverandres arbeid.

Dimitrii Nikolaevich Usnadse gjorde i mellomkrigstiden de første grunnleggende studier av innstilthet. Sammen med sine kolleger gjorde han de første videnskapelige studier av det ubevisste. Hans forståelse av preparasjonen for handling, tekning og følelser som innstilthet, gjorde at han etter hvert utviklet en rik forståelse av det ubevisste og det ubevisste som sentralt i den menneskelige virksomhet. Han stilte seg kritisk til Sigmund Freud´s oppfattelse av dette, idet han forsto det slik at Freuds antagelse var at det ubevisste besto av de samme type prosesser som det bevisste, bare på et fortrengt nivå. Usnadses oppfatning var at det ubevisste var nettopp personen innstilthet og forskjellig for de bevisste prosesser. På mange måter kan vi si at forståelsen av karakterstrukturene i Bodynamic-systemet er videreføring av tenkningen omkring innstilthet. Det samme kunne en si om teorien om arbeidsmodellene i tilknytningsteorien.

Dra Ana Sarracent Sarracent har gjort grundige studier av arbeidene til Usnadse og i hennes arbeider med gruppeterapi står nettopp hans teorier om innstilthet og det ubevisstes betydning sentralt. Fokus er på hvordan endre den ubevisste preparasjon for handling, tenkning og følelser, slik at den blir mindre patogen. Hun vil sammen med Dr Isidoro Baly vise hvordan arbeide, direkte og konkret, med dyptgående innstilthetsproblematikk, i gruppe.

Dra Sara Gilda Argudin vil snakke om Kognitiv innstilthet og psykoterapeutisk selvfortetting.

Dr. Alexis Arturo Alonso Rodriguez og dr. Carlos Enrique Rubalcaba Fernández har over lang tid arbeidet med Psykodrama Balint og de vil legge frem praktiske eksempler på dette arbeidet. Psicodrama Balint kom til Cuba ved Asociacion Franco Cubana de Psiquiatria y Psicologia og spesielt ved Dr. Jacques Tosquellas, fra 2010. Psykodrama Balint ble skapt i Frankrike av Ana Cain i 1971, der terapeuten erfarer hva som har forgått i motoverføringen ovenfor pasienten. Arbeidsmetoden har sine røtter i psykoanalyse.

Dr. Jorge Luis Velàzques Péres har gjennom mer enn 10 år arbeidet i store grupper, ukentlig, med alkoholikere og deres familier. Dette er et ledd i det nasjonale prosjektet med å redusere skadevirkningene av eksessivt alkoholforbruk. Den grunnleggende metoden er kognitiv adferdsterapi. Han vil legge frem konkrete eksempler på dette arbeidet.

Dr Juan E. Sandoval Ferrer vil snakke om Psykoterapi, integrasjon og Biodanza. Biodanza i Norge skriver om Biodanza : “Biodanza er et system for menneskelig utvikling som ble skapt av Rolando Toro Araneda for nesten femti år siden. Biodanza bruker musikk, bevegelse, uttrykk og en følelse av fellesskap for å vekke opp din mennesklige kraft. Målet med Biodanza er å bringe folk tilbake til det grunnleggende prinsippet om å leve på en måte som bringer dem mest mulig liv i livet. Livet kommer først, atskilt fra miljømessige påvirkninger som forårsaker skade og illusjoner om suksess som vi lever med i det 21. århundre. Ved å delta arbeider du aktivt for å bedre livskvaliteten både til deg selv og andre. Vi deler et felles mål. “ Biodanza utføres i store grupper og ble altså utviklet av den chilenske psykiateren Rolando Toro Araneda. Biodanza har fått en enorm utbredelse i Brasil og til dels i Italia. Dr Juan E. Sandoval har satt Biodanza inn i en ramme for psykoterapi.

Magisterne Josefa Ariosso og Llena Freijas vi presentere Psicobalett. Psicobalett ble utviklet med inspirasjon fra den legendariske balettdanseren Alicia Alonso og Dr Eduerdo Bernabé Ordaz Ducungè av Psykologen Georgina Fariñas i 1973. Hun startet med til dels meget aggresive og dypt psykotiske pasienter og oppnådde resultater som ble anerkjent av UNESCO. Behandlingsmetoden har hatt stor utbredelse i Latinamerika, særlig Mexico, Brasil, Colombia, Ecuador og Puerto Rico.

Ved påmelding betales seminaravgift kr 6000, - ( ekslusiv reise og opphold ) til Almagroforeningen, Welhavensgate 71, 5006 Bergen, konto 5082 06 97348. Frist 1. oktober. Send samtidig melding om påmelding til almagroforeningen@gmail.com.

Hvis en ønsker privat innkartering ( som er rimelig og har god standard ) kontaktes alexisal@infomed.sld.cu, anasar@infomed.sld.cu og carlose@infomed.sld.cu ( skriv til alle ) på engelsk.